Adatvédelmi tájékoztató

1.  Adatkezelő megnevezése

 

Budapesti Corvinus Egyetem (a továbbiakban BCE vagy Egyetem)

Illetékes szervezeti egység: Kommunikációs Igazgatóság

Cím: 1093 Budapest, Fővám tér 8.

E-mail: hellofelveteli@uni-corvinus.hu

Telefon: +36 1 482 5080

Honlapok: https://hellofelveteli.hu 

http://uni-corvinus.hu

Adatvédelmi tisztviselő: Dr. Sárközi-Kerezsi Marica

Email: marica.kerezsi@uni-corvinus.hu

Telefon: +36 1 482 5112

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet: GDPR);

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;

 • a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény

 

3. Az Adatkezelés Tárgya, Érintettek

 

Az adatkezelés tárgya a felvételi hírlevél szolgáltatás nyújtása során megvalósuló adatkezelés.

Az adatkezelés érintettjei a hírlevélre feliratkozók.

 

4. Kezelt adatok köre és az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, Adatok Forrása

 

A kezelt személyes adatok köre: név, e-mail cím

Az adatkezelés célja: felvételi hírlevél (pl. felvételi információk, Corvinus Ösztöndíj, tanulmányi lehetőségek, képzési programok, felvételi eljárás) szolgáltatás

Adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a)), amely hírlevélre történő feliratkozással valósul meg

Adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig.

Adatok Forrása: az adatokat az érintett adja meg.

 

5. Az adatokhoz való hozzáférés és az Adattovábbítás

 

Az Ön által megadott személyes adatokhoz a Budapesti Corvinus Egyetem Kommunikációs Igazgatóság munkatársai férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében.

Az Egyetem csak jogszabályi felhatalmazás alapján vagy az érintett hozzájárulásával és csak kivételes esetben ad át személyes adatokat harmadik félnek.

6. Adatbiztonsági Intézkedések

Az Egyetem megfelelő műszaki és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje a véletlen vagy jogellenes megsemmisülés, elvesztés, módosítás, továbbá a jogosulatlan adatkezelés, hozzáférés, közzététel ellen.

7. Adatfeldolgozó Igénybevétele

Az Egyetem adatfeldolgozóként az alábbi gazdálkodó szervezetet veszi igénybe:

Adatfeldolgozó neve, cégjegyzékszáma: Dialogue Creatives Kft., 01 09 909776

Adatfeldolgozó székhelye: 1126 Budapest, Beck Ö. Fülöp utca 12.

Adatfeldolgozó tevékenység rövid leírása: Infomáció szolgáltatása a Corvinus Egyetemen történt változásokról és  az egyetemi felvételivel kapcsolatos tudnivalokról

Adatfeldolgozásra vonatozó szerződéses időtartam vége[SKM1] : 2020.03.15

 

8. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

8.1. A tájékoztatás kéréshez való jog

Az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az Egyetemtől, hogy tájékoztasson:

 • milyen személyes adatait,

 • milyen jogalapon,

 • milyen adatkezelési céllal,

 • milyen forrásból,

 • mennyi ideig kezeli,

 • kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataidhoz biztosított hozzáférést az Egyetem vagy kinek továbbította az Ön személyes adatait.

 

8.2. A helyesbítéshez való jog

Az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy az Egyetem módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy nevét).

 

8.3. A törléshez való jog

Az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az Egyetemtől személyes adatainak a törlését.

8.4. A zároláshoz (az adatkezelés korlátozásához) való jog

Az érintett kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

1. pontban megadott elérhetőségen keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait az adatkelő zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával). A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok ezt szükségessé teszi.

 

8.5. A tiltakozáshoz való jog

Az 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozás olyan nyilatkozat, amelyben személyes adatának kezelését kifogásolja.

 

8.6. Az önkéntes hozzájárulás visszavonásának jog

A kiküldött hírlevélben elérhető leiratkozás linkre kattintva az érintett bármikor visszavonhatja hozzájárulását.

 

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb azonban 1 hónapon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást a kérelem folytán hozott intézkedésekről vagy a kérelem elutasításáról és annak indokairól.

 

9. Adatkezeléssel kapcsolatos Jogérvényesítési lehetőség

 

Jogellenes adatkezelés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) vagy bírósághoz lehet fordulni az alábbiak szerint:

9.1. Hatósági bejelentés

Amennyiben úgy gondolja, hogy személyes adatai kezelésével – illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogai gyakorlásával – kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, akkor vizsgálatot kezdeményezhet a felügyeleti hatóságnál:

NAIH elérhetőségei (https://naih.hu/uegyfelszolgalat,--kapcsolat.html):

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

posta cím: 1530 Budapest, Pf:5.

telefonszám: +36 (1) 391-1400

fax: +36 (1) 391-1400

e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

web: https://naih.hu/

 

9.2. Bírósági eljárás kezdeményezése

Amennyiben személyes adatai kezelésének jogellenességét tapasztalja, polgári pert kezdeményezhet az adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per –választása szerint –a lakóhelye szerinti illetékes törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek ).

© 2020 Budapesti Corvinus Egyetem

 • FB
 • IN
 • insta
Asset 1_2x (2).png
 • FB
 • IN
 • insta